دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : رمضانعلی   صادق زاده

پست الکترونیکی : r-sadeghzadeh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی مخابرات

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی برق - مخابرات

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1386/11/18

رمضانعلی صادق زاده

محل خدمت:   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : دانشیار

^